Veelgestelde vragen


Algemeen

Aanmelden kan met het contactformulier, via de paarse knop bovenaan rechts in het menu, of via e-mail info@andare.be.
Voor een vlot verloop vragen we je om jouw hulpvraag kort te schetsen en ook jouw eigen leeftijd (of die van de persoon die je wenst aan te melden) te vermelden.

Wij vragen om afspraken waarop je niet aanwezig kan zijn, minstens 1 werkdag vooraf telefonisch te annuleren bij het teamlid met wie je een afspraak hebt. De contactgegevens van alle teamleden vind je hier . 
Niet nagekomen afspraken die minder dan 1 werkdag vooraf of niet werden geannuleerd, rekenen wij aan en dit zonder tussenkomst van het ziekenfonds. Dit geldt niet voor situaties van overmacht, zoals ziekte of een ongeval, tenzij je ons daarvan niet zo snel als mogelijk verwittigde. 
Indien wij zelf een afspraak laattijdig dienen te annuleren dan zijn wij jou , indien er geen sprake is van overmacht, een compensatie ten bedrage van het volledige ereloon verschuldigd. 

Betalingen gebeuren aan het einde van elke sessie, tenzij anders is overeengekomen met jouw hulpverlener. Betalingen kunnen cash of met een elektronisch betaalmiddel (afhankelijk van de hulpverlener).

Al onze teamleden zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Dit betekent dat alle informatie die je hen toevertrouwt niet zonder jouw toestemming mag doorgegeven worden aan anderen. Dit geldt ook binnen hetzelfde gezin. Informatie uit gesprekken met jou zal niet zonder jouw toestemming met jouw kind of partner gedeeld worden. Wat jouw kind in individuele sessies brengt, zal nooit zonder zijn of haar toestemming of medeweten aan jou worden doorgegeven. Soms is overleg en samenwerking met andere hulpverleners (bvb. huisarts, CLB,...) of de school van jouw kind aangewezen. In dit geval zullen wij dit eerst met jou bespreken en jouw toestemming vragen.

Binnen ons team hebben wij gedeeld beroepsgeheim. Dit betekent dat jouw dossier in een teamoverleg besproken kan worden. Wij vinden cliëntoverleg, intervisie en supervisie immers erg belangrijk om kwaliteitsvolle hulpverlening te kunnen bieden.

In het kader van een gerechtelijk onderzoek op bevel van een onderzoeksrechter, mogen wij wel bepaalde informatie vrijgeven. Dit is een wettelijke uitzondering op het beroepsgeheim.

Meer informatie over de verwerking van je persoonsgegevens in onze praktijk vind je hier.

Indien je bezorgdheden of ongenoegen over jouw begeleiding ervaart dan bespreek je deze bij voorkeur met de betrokken hulpverlener. Wij staan open voor jouw ervaring en zullen samen met jou op zoek gaan naar mogelijkheden voor een betere afstemming. Indien een gesprek met jouw hulpverlener geen oplossing biedt, dan kan je je wenden tot de praktijkcoördinator Mariska op het nummer 015/21 19 84 of via e-mail info@andare.be. Indien je klachten hebt over het handelen van één van onze psychologen en we er in dialoog uiteindelijk niet uitkomen, dan kan je je richten tot de Psychologencommissie. Meer informatie over de tuchtprocedure vind je hier.

Psychologie/psychotherapie/auticoaching

Psychologen/psychotherapeuten oefenen een vrij beroep uit. Dat betekent oa. dat wij vrij zijn onze tarieven zelf te bepalen, in overeenstemming met de kosten die verbonden zijn aan de uitvoering van onze activiteit en de tijd die daarvoor nodig is (zowel voor, tijdens als na het consult)
Naast de traditionele kosten zoals huisvesting van de praktijk, sociale zekerheid, nutsvoorzieningen ed. hebben psychologen/psychotherapeuten ook een aantal unieke kosten. Een belangrijke kostenplaats is bijvoorbeeld het psychodiagnostisch materiaal (een intelligentietest kost al gauw 2000 euro). Bovendien dient dit testmateriaal na enkele jaren vernieuwd te worden omdat de normeringsgroepen verouderen.
Om de kwaliteit van onze hulpverlening te bewaken dienen we ons permanent bij te scholen. Wij zijn hiertoe verplicht door onze deontologische code.
De “prestatie” van een psycholoog is niet beperkt tot de tijdsduur van een consultatie. Onze beroepsvereniging stelde vast dat een psycholoog/psychotherapeut gemiddeld 2 uur aan het werk is voor elk een consult van 1 uur. Wij besteden immers ook veel 'onzichtbare' tijd aan oa. de voorbereiding van het consult, het evalueren van het therapeutische proces, verslaggeving,... Daarnaast is cliëntoverleg en intervisie erg belangrijk om de kwaliteit van onze hulpverlening te bewaken. In onze teamwerking worden deze overlegmomenten systematisch georganiseerd en hebben we ook zeer vaak ad hoc overleg. Naast dit interne overleg, hebben we ook regelmatig overleg met andere betrokken hulpverleners (huisarts, psychiater, logopedist,...). Bij kinderen en jongeren werken we daarnaast ook nauw samen met de de school.
Omdat er voorlopig nog slechts een zeer beperkte terugbetaling is voor psychologische zorg, werken psychologen/psychotherapeuten op dit moment aan erg lage tarieven (ongeveer de helft van onze Nederlandse collega's).

Onder bepaalde voorwaarden voorziet het ziekenfonds een beperkte terugbetaling. Een overzicht van de terugbetalingsmodaliteiten per ziekenfonds, vind je hier.

Het intakegesprek kan je beschouwen als een wederzijdse kennismaking. We bespreken je vragen, bezorgdheden en verwachtingen. Daarnaast geven wij jou ook graag uitleg over onze werking. Na het intakegesprek bekijken wij in ons team of wij een passend aanbod hebben.

Bij kinderen vinden we het erg belangrijk om ook nauw samen te werken met de ouders. Sessies met het kind worden daarom steeds gecombineerd met oudergesprekken. Ook gezinsgesprekken behoren tot de mogelijkheid.
We trachten zoveel mogelijk krachten te bundelen en betrekken ook de ruimere context van het kind (bvb. broers en zussen, grootouders, school,...) als dat helpend kan zijn. Dit doen we uiteraard steeds in overleg. 

In psychotherapie staan de gesprekken tussen cliënt en therapeut centraal. Maar jij bent wie je bent door je omgeving, je gezin van herkomst en je huidige relaties (partner, kinderen, familie, werk, vrienden,...). Daarom kijken we in psychotherapie ook naar jou in combinatie met je omgeving en belangrijke anderen. Het kan dan zinvol zijn om die belangrijke anderen ook te betrekken bij de gesprekken. Uiteraard gebeurt dit steeds in overleg.

De wetgeving en de deontologische code waaraan wij gebonden zijn stelt dat wij een kind niet mogen begeleiden zonder het akkoord van beide ouders. Concreet betekent dit dat de andere ouder minstens op de hoogte moet zijn van de begeleiding en ermee moet instemmen. Daarnaast vinden wij het zeer belangrijk dat de andere ouder ook betrokken wordt bij het begeleidingstraject.

Het beroepsgeheim waaraan wij gebonden zijn laat ons niet toe om een verslag op te maken voor juridische doeleinden. Enkel wanneer een onderzoeksrechter ons om een verklaring vraagt in het kader van een gerechtelijk onderzoek, mogen wij bepaalde informatie verstrekken. Dit is een wettelijke uitzondering op het beroepsgeheim.

Logopedie

Om het logopedisch onderzoek en de daaropvolgende begeleiding te kunnen opstarten, is een voorschrift voor logopedisch onderzoek van een pediater (kinderarts) of neus- keel- en oorarts noodzakelijk.

Het RIZIV biedt een tegemoetkoming voor logopedische verstrekkingen. Om hiervoor in aanmerking te komen, dienen echter een aantal voorwaarden voldaan te zijn. Deze voorwaarden zijn afhankelijk van de stoornis. Meer info over de terugbetalingsvoorwaarden vind je hier.

Wij vinden het belangrijk om op maat te werken. Dit betekent dat wij onze therapie steeds afstemmen op het kind en zijn of haar situatie. Soms is het aangewezen dat ouders (regelmatig) aanwezig zijn bij de therapie (oa. bij stotteren en articulatieproblemen). Wanneer wij individueel werken met jouw kind, vinden wij het belangrijk om regelmatig met jou te overleggen rond het verloop van de therapie en de gemaakte vorderingen.

Bij voorkeur werken wij nauw samen met de leerkracht en/of het zorgteam van de school van je kind. Dit overleg gebeurt meestal via mail of een heen-en-weer-schriftje. Indien aangewezen, nemen wij ook deel aan schooloverleg (bvb. MDO).

BE 0832.346.508

Andare

Mgr. Van Nuffelstraat 6
2800 Mechelen

015/21 19 84

onze facebookpagina