Logopedisch onderzoek - kinderen en adolescenten

Wij hebben momenteel geen wachtlijst meer voor logopedie en kunnen zowel onderzoek als begeleiding meteen opstarten, ook in de vakantie

U kan op eigen initiatief of na een doorverwijzing door de school, huisarts, … contact met ons opnemen om een afspraak te maken.

We starten met een oudergesprek. In dit gesprek gaan we na wat de hulpvraag en de voorgeschiedenis is. Aansluitend plannen we een onderzoek. Afhankelijk van de problematiek zal dit in één of meerdere sessies gebeuren.

Na afloop van alle onderzoeken wordt een schriftelijk verslag opgesteld. Tijdens een adviesgesprek zal dit verder toegelicht en besproken worden.

Handelingsgericht werken staat bij ons voorop. Op vlak van diagnostiek betekent dit dat er bij Andare niet gewerkt wordt met een standaardbatterij die bij alle kinderen en jongeren afgenomen wordt. Wij onderzoeken enkel datgene wat noodzakelijk is voor verdere begeleiding.

U kan bij ons terecht voor gericht logopedisch onderzoek zoals onder andere:

Onderzoek naar leerproblemen of -stoornissen

Sommige kinderen ervaren op school moeite met het lezen, spellen of rekenen. Het is belangrijk om het probleem op tijd te signaleren om een te grote leerachterstand te voorkomen of beperken.

- leesproblemen of dyslexie

Sommige kinderen lezen nog te traag of onvoldoende correct waardoor ze niet het leesniveau behalen dat verwacht wordt volgens hun leeftijd. We zien bij deze kinderen onder andere hardnekkig spellen van woorden, een radende leesstijl of het verwisselen van letters zoals b en d.

- spellingsproblemen of dysorthografie

Er zijn kinderen die moeite blijven hebben met de letters. Zij gaan dan letters toevoegen (bv. volek i.p.v. volk), weglaten (bv. kasdeur i.p.v. kastdeur), vervangen (bv. fis i.p.v. vis) of omkeren (bv. b en d). Andere kinderen hebben moeite met het aanleren van de spellingsregels of komen moeilijk tot de automatisatie hiervan: zij blijven met andere woorden schrijven zoals ze het horen en passen de regels niet toe. Deze kinderen maken dan ook veel fouten bij spontaan schrijven.

- rekenproblemen of dyscalculie

Sommige kinderen vertonen problemen bij het aanvankelijk rekenen. Zij blijven moeite hebben met de splitsingen, met het vergelijken van hoeveelheden en met optellen en aftrekken tot 10 en 20. Zij blijven vaak ook hardnekkig op hun vingers tellen. Bij het gevorderd rekenen zien we dan vaak dat kinderen de rekenregels wel kennen, maar ze niet kunnen toepassen in gemengde oefeningen. Of ze vinden het moeilijk om de maal- en deeltafels te onthouden. We spreken dan van onvoldoende automatisatie.

Articulatieonderzoek

Sommige kinderen hebben moeite met het correct leren uitspreken van klanken en blijven fouten maken die andere kinderen van hun leeftijd niet meer maken. Het kan hierbij gaan over een fonetisch articulatieprobleem (de klank op zich niet kunnen vormen door foute mondmotoriek of plaatsing van de tong) of een fonologisch articulatieprobleem (letters weglaten, vervormen of toevoegen). Voorbeelden van fonologische articulatieproblemen zijn:

- fronting: klanken meer vooraan in de mond produceren (bv. boek in plaats van koek)

- backing: klanken meer achter in de mond produceren (bv. kier in plaats van dier)

- devoicing: stemhebbende klanken stemloos uitspreken (bv. peer in plaats van beer)

- gliding: de /l/ en /r/ als een /w/ of /j/ uitspreken (bv. juwie in plaats van jullie, jood in plaats van rood)

Het onderzoek naar articulatieproblemen gebeurt op basis van testen die zoveel mogelijk verschillende klanken en klankencombinaties uitlokken. De spontane spraak van het kind is ook van groot belang om de aard en ernst van het probleem correct te kunnen inschatten.


Taalontwikkelingsonderzoek

Sommige kinderen hebben een vertraagde taalontwikkeling of vertonen een afwijkende taalontwikkeling. Dit kan op het vlak van taalinhoud (bv. een beperkte woordenschat), taalvorm (bv. verkleinwoorden, meervoudsvorming, verkeerd gebruik van de voornaamwoorden, foutieve vervoegingen van de werkwoorden of korte eenvoudige zinnen), en taalgebruik.